مسجد جامع امام حسین(ع) شهر اندیشه

لیست موضوعی کتابخانه
چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۵۰ ق.ظ

شیمی

لیست کتابهای مربوط به شیمی

فهرست الفبایی کتوب مربوطه

عنوان سرشناسه شماره رده بندی ناشر کد عنوان
7 کنکور خواجوی ، پیمان،1360 ‏1388 ‏991 ‏ش ‏76/‏540 کانون فرهنگی آموزش 13828
آروماتیک به زبان ساده رحمانی ، محمدرضا، 1331‏-‏ ‏6/‏547 اسلیمی 11037
آموزش جامع شیمی (3) سال سوم دبیرستان امینی ، حسام ، 1317‏-‏ ‏3 ‏آ844الف ‏76/‏540 جهان رایانه کوثر 13729
آموزش شیمی (1) (به روش پرسش و پاسخ ) ‏1388 ‏813 ‏آ ‏7/‏540 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش ، انتشارات مدرسه 10011
آموزش شیمی (2) بازرگانی ، بهمن ، ‏-‏ 1349 ‏76/‏540 اندیشه سازان 9461
آموزش شیمی (2) بازرگانی ، بهمن ، 1349‏-‏ ‏2 ‏1386 ‏آ213ب ‏76/‏540 مبتکران 10010
آموزش شیمی (2) بازرگانی ، بهمن ، 1349‏-‏ ‏2 ‏1386 ‏آ213ب ‏76/‏540 مبتکران 13055
آموزش شیمی (2) بازرگانی ، بهمن ، 1349‏-‏ ‏آ ‏213 ‏ب ‏76/‏540 اندیشه سازان 13252
آموزش شیمی (3) بازرگانی ، بهمن ، 1349‏-‏ ‏76/‏540 اندیشه سازان 9440
آموزش شیمی (3) بازرگانی ، بهمن ، 1349‏-‏ ‏آ ‏213 ‏ب ‏7/‏540 مبتکران 13261
آموزش شیمی (3) سال سوم دبیرستان ‏76/‏540 کانون فرهنگی آموزش 11140
آموزش شیمی با استفاده از الگوهای فعال تدریس :: باتکیه بر تشکیل گروه های کوچک سمیعی ، دوست محمد، 1342‏-‏ ‏76/‏540 مدرسه 9462
آموزش شیمی با استفاده از الگوهای فعال تدریس :: باتکیه بر تشکیل گروه های کوچک سمیعی ، دوست محمد، 1342‏-‏ ‏76/‏540 مدرسه 9580
آموزش شیمی با استفاده از الگوهای فعال تدریس :: باتکیه بر تشکیل گروه های کوچک سمیعی ، دوست محمد، 1342‏-‏ ‏76/‏540 مدرسه 9558
آموزش شیمی پیش دانشگاهی (2) بازرگانی ، بهمن ، 1349‏-‏ ‏آ ‏213 ‏ب ‏76/‏540 مبتکران 13191
آموزش کلاسیک و برنامه ای شیمی مدرن : ساختمان مواد شیمیایی خلخالی ، مرتضی ، 1308‏-‏ ‏207/‏/‏541 فاطمی 9576
آموزش گام به گام شیمی (1و2) پیش دانشگاهی پورقاسمی ، ناهید، 1327‏-‏ ‏آ723پ‏76/‏540 آزمون 13383
آموزش گام به گام شیمی (1و2) دوره پیش دانشگاهی پورقاسمی ، ناهید، 1327‏-‏ ‏آ723پ‏76/‏540 آزمون 13383
آموزش گام به گام شیمی (1و2)دوره پیش دانشگاهی (رشته علوم تجربی وریاضی فیزیک ) پورقاسمی ، ناهید، 1327‏-‏ ‏آ723پ‏76/‏540 آزمون 13383
آموزش مفاهیم در ایستگاه یادگیری شیمی پیش دانشگاهی 1و 2 محمدی ، کامران ‏ط352م ‏76/‏540 موسسه فرهنگی آیندگان ، 1000نکته 10009
آموزش مفاهیم و ارزشیابی فیزیک 1و آزمایشگاه سال اول متوسطه سمیعی دوست محمد ‏076/‏/‏540 گل واژه 9563
اسیدها و بازها ارزانی ، زهرا، 1345‏-‏ ‏لف389الف ‏540 محراب قلم 9955
اصول کاربرد روشهای آنالیز حرارتی در شیمی ابراهیم زاده معبود، حمیرا، 1344‏-‏ ‏الف ‏135 ‏الف ‏26/‏543 نوآوران شریف 6816
اصول نظری و عملی آزمایشگاه بیوشیمی بطحائی ، زهرا، 1338‏-‏ ‏7/‏547 دبیزش 9577
اصول و مفاهیم اولیه شیمی رزمجو، محمد، 1326‏-‏ ‏الف ‏461 ‏ر ‏540 فرنشر 6847
اندیشه سازان : پرسش های چهارگزینه ای شیمی ( 2) با پاسخهای واقعا تشریحی بازرگانی ، بهمن ، 1349‏-‏ ‏پ ‏213 ‏ب ‏76/‏540 مبتکران 14029
اندیشه سازان : پرسش های چهارگزینه ای شیمی پیش دانشگاهی (2) با پاسخهای واقعا تشریحی بازرگانی ، بهمن ، 1349‏-‏ ‏76/‏/‏540 اندیشه سازان 9568
بانک سئوالات شیمی پیش دانشگاهی (1) و (2) بر اساس آخرین تغییرات کتاب پروین ، سعید، 1350‏-‏ ‏1384‏ب399پ‏76/‏540 مهر و ماه نو 13517
پرسش های چهارگزینه ای شیمی (2) بازرگانی ، بهمن ، 1349‏-‏ ‏پ ‏213 ‏ب ‏7/‏540 مبتکران 9766
پرسش های چهار گزینه ای شیمی (2) بازرگانی ، بهمن ، 1349‏-‏ ‏1385 ‏پ213ب ‏76/‏540 مبتکران 10023
پرسش های چهارگزینه ای شیمی 2 بازرگانی ، بهمن ، ‏-‏ 1349 ‏76/‏540 اندیشه سازان 11152
پرسشهای چهارگزینه ای شیمی 2 بازرگانی ، بهمن ، 1349‏-‏ ‏پ ‏213 ‏ب ‏76/‏540 مبتکران 14029
پرسشهای چهارگزینه ای شیمی (2 ) جلد اول بازرگانی ، بهمن ، 1349‏-‏ ‏76/‏540 مبتکران 9553
پرسشهای چهارگزینه ای شیمی (3) بازرگانی ، بهمن ، 1349‏-‏ ‏76/‏540 مبتکران 9539
پرسش های چهارگزینه ای شیمی (3) بازرگانی مهدی ‏76/‏540 اندیشه سازان 9571
پرسش های چهار گزینه ای شیمی پیش دانشگاهی (1) بازرگانی ، بهمن ، 1349‏-‏ ‏پ ‏213 ‏ب ‏76/‏540 مبتکران 9982
پرسش های چهارگزینه ای شیمی پیش دانشگاهی (1) بازرگانی ، بهمن ، 1349‏-‏ ‏1 ‏1380 ‏پ213ب ‏76/‏540 اندیشه سازان 13192
پرسش های چهارگزینه ای شیمی پیش دانشگاهی (1و 2) حسینی ، خشایار، 1352‏-‏ ‏پ/ ‏پ577ح ‏76/‏540 ژرف اندیشان 9990
پرسش های چهارگزینه ای شیمی پیش دانشگاهی (2) بازرگانی ، بهمن ، 1349‏-‏ ‏76/‏/‏540 اندیشه سازان 9568
پرسش های چهارگزینه ای شیمی پیش دانشگاهی (2) بازرگانی ، بهمن ، 1349‏-‏ ‏پ ‏213 ‏ب ‏76/‏540 اندیشه سازان 13056
پرسش های چهارگزینه ای مرآت : شیمی 1اول دبیرستان محمد، حسن ، 1344‏-‏ ‏پ ‏338 ‏م ‏76/‏540 مرآت دانش 11146
پرسش های چهارگزینه ای مرآت : شیمی اول دبیرستان محمد، حسن ، 1344‏-‏ ‏پ ‏338 ‏م ‏76/‏540 مرآت دانش 11146
پرسشهای چهار گزینه ای و پاسخهای تشریحی شیمی (2) پیش دانشگاهی (تجربی ‏-‏ بیات ، علیمراد ‏پ ‏895 ‏ب ‏76/‏540 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، انتشارات مدرسه 9953
پرسشهای چهارگزینه ای و پیوستهای تکمیلی شیمی پیش دانشگاهی (2) دسته بندی شده ... با پاسخ تشریحی پاکروح ، بهزاد، 1351‏-‏ ‏76/‏540 آینده سازان 9573
پیش دانشگاهی 1، شیمی امیر آفتابی ، سید جلال ‏ش ‏329 ‏س ‏76/‏540 مبتکران،پیشروان 14210
پیوندهای کووالانسی کشاورز، محمد ‏7/‏540 محراب قلم 9578
تفکری جدیددرآموزش مفاهیم به شیوه طراحان آموزش مفاهیم درایستگاه یادگیری :مفاهیم شی محمدی ، کامران ‏ط352م ‏76/‏540 موسسه فرهنگی آیندگان ، 1000نکته 10009
تکنیک حل مسئله در شیمی : دوره دبیرستان ، پیش دانشگاهی و آمادگی کنکور به همراه مسائل امتحانی و ملاتقی ، عباس ، 1354‏-‏ ‏76/‏/‏540 ایران زمین 9581
جدول تناوبی فعالیتهای کمک آموزشی ویژه شیمی سال دوم دبیرستان ارزانی ، زهرا ‏7/‏540 محراب قلم 9570
چهره های ماندگار: دکتر علی اکبر موسوی موحدی اسعدی ، محمود 1343d^‏-‏e^گردآورنده ‏92/‏/‏540 روزگار: جهان فرهنگ 1620
حفظیات شیمی : دوم ، سوم و چهارم دبیرستان صالحی راد، مهد‏ی ‏ ‏ح ‏317 ‏ص ‏7/‏540 مهر و ماه نو 14047
خودآموز پیشرفته شیمی (1) سال اول دبیرستان کاکاخانی ، شاهپور 1350d^‏-‏ ‏76/‏/‏540 ژرف اندیشان 9565
خودآموز پیشرفته : شیمی 3سال سوم دبیرستان نادری تبریزی ، محمدرضا، 1353‏-‏ ‏خ ‏136 ‏ن ‏7/‏540 ژرف اندیشان 9977
دریچه ای به جهان شیمی : اسیدها و بازها ارزانی ، زهرا، 1345‏-‏ ‏لف389الف ‏540 محراب قلم 9955
دکتر علی اکبر موسوی موحدی اسعدی ، محمود 1343d^‏-‏e^گردآورنده ‏92/‏/‏540 روزگار: جهان فرهنگ 1620
دوسالانه ی شیمی (1) شامل 375سوال امتحانی ... ‏1388 ‏763 ‏د ‏76/‏540 کانون فرهنگی آموزش 10016
دیباچه ای به جهان شیمی : الکتروشیمی : علم و تکنولوژی افشانی ، پریچهر ‏الف ‏649 ‏الف ‏37/‏541 محراب قلم 9797
راهنمای حل مسایل شیمی روسو، استیو، 1951‏-‏ م ‏540 کانون فرهنگی آموزش 9544
ساختمان مواد شیمیایی خلخالی ، مرتضی ، 1308‏-‏ ‏207/‏/‏541 فاطمی 9576
سوال های پرتکرار امتحانی سراسر کشور: دوسالانه ی شیمی (1) اول دبیرستان ‏1388 ‏763 ‏د ‏76/‏540 کانون فرهنگی آموزش 10016
سوال های پرتکرار امتحانی سراسر کشور، دوسالانه ی شیمی (2) :شامل 445 سئوال امتحانی 623 تمرین با پاسخ انوشه ، محمدحسین ، 1339‏-‏ ‏س ‏912 ‏الف ‏76/‏540 کانون فرهنگی آموزش 10019
سوال های پرتکرار امتحانی شیمی (1) اول دبیرستان : ‏1391 ‏788 ‏د ‏76/‏540 کانون فرهنگی آموزش 14305
سینتیک شیمیایی : مباحث شیمی پیش دانشگاهی کامیابی ، شریف ، 1348‏-‏ ‏س299ک ‏394/‏541 محراب قلم 9799
شگفتی های شیمی محمدی بقاعی ، داور، 1327‏-‏ ‏1/‏542 آوای دانش گستر 9235
شگفتی های شیمی محمدی بقاعی ، داور 1327d^‏-‏ ‏1/‏/‏542 آوای دانش گستر 9575
شیمی ‏683 ‏هـ ‏76/‏540 علوی فرهیخته 14479
شیمی بنی فر جواد ‏683 ‏هـ ‏76/‏540 علوی فرهیخته 9549
شیمی (1) ارزانی ، زهرا ‏76/‏540 مدرسه 9429
شیمی 1 محمد، حسن ، 1344‏-‏ ‏ک ‏338 ‏م ‏7/‏540 مرآت دانش 9976
شیمی (1) علی نژاد، احمد ‏ش ‏871 ‏ع ‏7/‏540 بین المللی گاج 9564
شیمی 1 محمد، حسن ، 1344‏-‏ ‏پ ‏338 ‏م ‏76/‏540 مرآت دانش 11146
شیمی (1) اول دبیرستان ‏1388 ‏763 ‏د ‏76/‏540 کانون فرهنگی آموزش 10016
شیمی 1 اول دبیرستان محمد، حسن ، 1344‏-‏ ‏پ ‏338 ‏م ‏76/‏540 مرآت دانش 11146
شیمی (1) به روش پرسش و پاسخ ‏1388 ‏813 ‏آ ‏7/‏540 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش ، انتشارات مدرسه 10011
شیمی (1) دوره پیش دانشگاهی کشاورز ،حسین علی،1350- ‏76/‏540 گل واژه 9569
شیمی (1) دوره ی پیش دانشگاهی کشاورز، حسین علی ، 1350‏-‏ ‏م562ک ‏76/‏540 گل واژه 10018
شیمی (1) دوره ی پیش دانشگاهی کشاورز، حسین علی ، 1350‏-‏ ‏م562ک ‏76/‏540 گل واژه 13484
شیمی (1) سال اول دبیرستان ‏/‎ ‏282م ‏76/‏540 کانون فرهنگی آموزش 13586
شیمی (1) سال اول دبیرستان مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی ... علی نژاد، احمد ‏ش ‏871 ‏ع ‏7/‏540 بین المللی گاج 9564
شیمی (1) : شیمی برای زندگی سال اول دبیرستان مدقالچی ، مراد ‏76/‏540 گل واژه 9428
شیمی (1) : شیمی برای زندگی سال اول دبیرستان ‏991 ‏ش ‏7/‏540 شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران 12657
شیمی [1] شیمی برای زندگی سال اول دبیرستان مدقالچی ، مراد ‏م ‏419 ‏م ‏7/‏540 گل واژه 13058
شیمی 1: شیمی برای زندگی ، سال اول دبیرستان همه رشته ها صادقی ، محبوبه ، 1352‏-‏ ‏ش ‏196 ‏ص ‏76/‏540 فاطمی 12484
شیمی (1) و (2) جلیلی ، سیف الله ، 1350‏-‏ ‏ش587ج ‏76/‏540 مدرسه 10013
شیمی (1) و (2) جلیلی ، سیف الله ، 1350‏-‏ ‏ش587ج ‏76/‏540 مدرسه 10027
شیمی (1) و (2) جلیلی ، سیف الله ، 1350‏-‏ ‏ش587ج ‏76/‏540 مدرسه 10029
شیمی ( 1و 2) دوره ی پیش دانشگاهی : فرایندهای شیمیایی دانش ثانی ، احمد، 1334‏-‏ ‏1385 ‏ش241د ‏76/‏540 شبقره : قلم علم 10014
شیمی (1) و (2) فرآیندهای شیمیایی : دوره ی پیش دانشگاهی رشته های علوم جلیلی ، سیف الله ، 1350‏-‏ ‏ش587ج ‏76/‏540 مدرسه 10013
شیمی (1) و (2) فرآیندهای شیمیایی : دوره ی پیش دانشگاهی رشته های علوم جلیلی ، سیف الله ، 1350‏-‏ ‏ش587ج ‏76/‏540 مدرسه 10027
شیمی (1) و (2) فرآیندهای شیمیایی دوره ی پیش دانشگاهی رشته های علوم ‏1387 ‏991 ‏ش ‏7/‏540 مدرسه 10028
شیمی (1) و (2) فرآیندهای شیمیایی : دوره ی پیش دانشگاهی رشته های علوم جلیلی ، سیف الله ، 1350‏-‏ ‏ش587ج ‏76/‏540 مدرسه 10029
شیمی1وپیش دانشگاهی (رشته های علوم تجربی و ریاضی) سمیعی دوست محمد ‏076/‏/‏540 گل واژه 9563
شیمی (2) بازرگانی ، بهمن ، 1349‏-‏ ‏1385 ‏پ213ب ‏76/‏540 مبتکران 10023
شیمی 2: پرسشهای طبقه بندی شده برای دانش آموزان دوم دبیرستان نظامی ، محمد امین ، 1349‏-‏ ‏ش ‏489 ‏ن ‏76/‏540 قائم مقام فراهانی 12864
شیمی 2: پرسشهای طبقه بندی شده برای دانش آموزان دوم دبیرستان نظامی ، محمد امین ، 1349‏-‏ ‏ش ‏489 ‏ن ‏76/‏540 قائم مقام فراهانی 13450
شیمی 2پیش دانشگاهی سادات حسینی ، قاسم 1344d^‏-‏ ‏076/‏540 ایران سنجش 9550
شیمی (2) پیش دانشگاهی کشاورز، حسین علی ، 1350‏-‏ ‏م ‏562 ‏ک ‏7/‏540 گل واژه 13487
شیمی [2] دوره ی پیش دانشگاهی کشاورز، حسین علی ، 1350‏-‏ ‏م ‏562 ‏ک ‏7/‏540 گل واژه 13487
شیمی 2[دو] سال دوم دبیرستان مهدی صالحی راد ‏76/‏540 انتشارات بین المللی گاج 9554
شیمی 2رشته های (تجربی ‏-‏ ریاضی و فیزیک ) کشاورز، حسین علی ، 1350‏-‏ ‏م ‏562 ‏ک ‏7/‏540 گل واژه 13487
شیمی (2) سال دوم دبیرستان ‏76/‏540 انتشارات بین المللی گاج 9566
شیمی (2) سال دوم متوسطه احمدی ، نجفعلی ‏م ‏284 ‏الف ‏7/‏540 گل واژه 13523
شیمی (2) : کتاب کار و فعالیتهای تکمیلی برای دانش آموزان دوم دبیرستان نظامی ، محمد امین ، 1349‏-‏ ‏ش ‏489 ‏ن ‏76/‏540 محراب قلم 13525
شیمی 2و آزمایشگاه ‏آ/ ‏991 ‏ش ‏76/‏540 مبنای خرد: نقش سیمرغ 10020
شیمی 2و آزمایشگاه احمدی ، افشین ، 1353‏-‏ ‏2 ‏ش284الف ‏76/‏540 گاج 10031
شیمی 2و آزمایشگاه (ساختار، واکنش پذیری و رابطه ی میان آن ها) سال دوم دبیرستان ، نظری صادقی ، محبوبه ، 1352‏-‏ ‏7/‏540 فاطمی 9466
شیمی 2و آزمایشگاه (ساختار، واکنش پذیری و رابطه ی میان آن ها) سال دوم دبیرستان ، نظری صادقی ، محبوبه ، 1352‏-‏ ‏7/‏/‏540 فاطمی 9552
شیمی 2و آزمایشگاه سا دوم دبیرستان احمدی ، افشین ، 1353‏-‏ ‏2 ‏ش284الف ‏76/‏540 گاج 10031
شیمی 2و آزمایشگاه سال دوم متوسطه (ریاضی و تجربی ) ‏آ/ ‏991 ‏ش ‏76/‏540 مبنای خرد: نقش سیمرغ 10020
شیمی (3) احمدی ، افشین ، 1353‏-‏ ‏76/‏540 انتشارات بین المللی گاج 9449
شیمی (3) احمدی ، افشین 1353d^‏-‏ ‏ش284الف ‏76/‏540 گاج 9528
شیمی 3 احمدی ، افشین ، 1353‏-‏ ‏د/ ‏ش284الف ‏76/‏540 بین المللی گاج 12913
شیمی (3) علی نژاد ، احمد ‏ش ‏284 ‏الف ‏7/‏540 انتشارات بین المللی گاج 14476
شیمی 3 دبیرستان حسینی عسگر ‏76/‏540 12146
شیمی (3) رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی علی نژاد، احمد ‏3 ‏ش871ع ‏76/‏540 انتشارات بین المللی گاج 9560
شیمی (3) رشته ی ریاضی و فیزیک و علوم تجربی علی نژاد، احمد ‏3 ‏ش871ع ‏76/‏540 انتشارات بین المللی گاج 9560
شیمی 3سال سوم دبیرستان نادری تبریزی ، محمدرضا، 1353‏-‏ ‏خ ‏136 ‏ن ‏7/‏540 ژرف اندیشان 9977
شیمی (3) سال سوم دبیرستان احمدی ، افشین ، 1353‏-‏ ‏ش ‏284 ‏الف ‏76/‏540 انتشارات بین المللی گاج 9989
شیمی (3) سال سوم دبیرستان احمدی ، افشین ، 1353‏-‏ ‏د/ ‏ش284الف ‏76/‏540 بین المللی گاج 12913
شیمی (3) سال سوم دبیرستان احمدی ، افشین ، 1353‏-‏ ‏ش ‏284 ‏الف ‏7/‏540 گاج 13196
شیمی (3) سال سوم دبیرستان امینی ، حسام ، 1317‏-‏ ‏3 ‏آ844الف ‏76/‏540 جهان رایانه کوثر 13729
شیمی (3) سال سوم متوسطه کشاورز، حسین علی ، 1350‏-‏ ‏م ‏562 ‏ک ‏7/‏540 گل واژه 12643
شیمی (3) سال سوم متوسطه کشاورز، حسین علی ، 1350‏-‏ ‏م ‏562 ‏ک ‏7/‏540 گل واژه 13126
شیمی 3و آزمایشگاه ‏9913 ‏ش ‏76/‏540 شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران 12658
شیمی 3و آزمایشگاه امینی ، حسام ، 1317‏-‏ ‏3 ‏آ844الف ‏76/‏540 جهان رایانه کوثر 13729
شیمی (3) و آزمایشگاه برهم کنش میان مواد سال سوم دبیرستان (رشته های ‏9913 ‏ش ‏76/‏540 شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران 12658
شیمی 3و آزمایشگاه :: (برهم کنش میان مواد) سال سوم نظری (رشته های علوم تجربی ‏-‏ ریاضی و صادقی ، محبوبه ، 1352‏-‏ ‏7/‏540 فاطمی 9579
شیمی [3]وآزمایشگاه سال سوم آموزش متوسطه (رشته های علوم تجربی ‏-‏ریاضی وفیزیک ) کشاورز، حسین علی ، 1350‏-‏ ‏م ‏562 ‏ک ‏7/‏540 گل واژه 12643
شیمی [3]وآزمایشگاه سال سوم آموزش متوسطه (رشته های علوم تجربی ‏-‏ریاضی وفیزیک ) کشاورز، حسین علی ، 1350‏-‏ ‏م ‏562 ‏ک ‏7/‏540 گل واژه 13126
شیمی 3و آزمایشگاه سال سوم ریاضی و تجربی رزمجو، محمد، 1326‏-‏ ‏76/‏540 پیروزان دانش 11144
شیمی 4 پور حسینی، محسن ، 1355‏-‏ ‏76/‏540 مهر وماه نو 9567
شیمی آلی 1و 2و 3+ شناسایی سیستماتیک ترکیبات آلی برای دانشجویان دوره پاد، محمد حسین ، 1334‏-‏ ‏ش ‏131‏پ‏007/‏547 جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر 13698
شیمی پایه2(سال سوم):شامل پرسش هی چهار گزینه ای7 سال گذشته ی.... خواجوی، پیمان،1360- ‏76/‏540 کانون فرهنگی آموزش 9885
شیمی پایه ی 1 (سال دوم): شامل پرسشهای چهار گزینه ای 7سال گذشته ی شیمی 1(سال دوم ) ... ‏76/‏540 کانون فرهنگی آموزش 9947
شیمی پایه ی 2 (سال سوم) شامل پرسشهای چهاگزینه ای7 سال گذشته ی شیمی پایه 2 (سال سوم) خواجوی ، پیمان،1360 ‏1388 ‏991 ‏ش ‏76/‏540 کانون فرهنگی آموزش 13828
شیمی پیش دانشگاهی ‏پ/ ‏282 ‏م ‏76/‏540 کانون فرهنگی آموزش 9431
شیمی پیش دانشگاهی 1 بازرگانی ، بهمن ، 1349‏-‏ ‏پ ‏213 ‏ب ‏76/‏540 مبتکران 9982
شیمی پیش دانشگاهی (1) (رشته های ریاضی وتجربی) به همراه پاسخ تشریحی پرسش ها امیر آفتابی ، سید جلال ‏ش ‏329 ‏س ‏76/‏540 مبتکران،پیشروان 14210
شیمی پیش دانشگاهی 1و 2 احمدی ، افشین ، 1353‏-‏ ‏ش ‏284 ‏الف ‏7/‏540 گاج 9973
شیمی پیش دانشگاهی 1و 2 محمدی ، کامران ‏ط352م ‏76/‏540 موسسه فرهنگی آیندگان ، 1000نکته 10009
شیمی پیش دانشگاهی 1و 2 احمدی ، افشین ، 1353‏-‏ ‏ش ‏284 ‏الف ‏7/‏540 گاج 10012
شیمی پیش دانشگاهی (2) صالحی راد، مهدی ، 1360‏-‏ ‏76/‏540 فرهنگ سبز 9436
شیمی پیش دانشگاهی برگزیده نکات ... ‏1386 ‏پ/ ‏282م ‏76/‏540 کانون فرهنگی آموزش 12486
شیمی جلد 2 (ییش دانشگاهی ) بنی فر جواد ‏683 ‏هـ ‏76/‏540 علوی فرهیخته 9549
شیمی جمع بندی کنکور حمیدرضا مطیع فر ‏76/‏540 شبقره ، قلم علم 9546
شیمی را به من بسپار: شیمی پایه شعبانی ، راحیل ، 1357‏-‏ ‏76/‏540 فرید 9454
شیمی : روش حل مسایل روسو، استیو، 1951‏-‏ م ‏540 کانون فرهنگی آموزش 9544
شیمی سال اول دبیرستان ‏76/‏540 بقیعه العتره 12145
شیمی سوم دبیرستان (دوره ی کتاب تمرین جامع ) قائمی ، علی ، 1353‏-‏ ‏076/‏540 همت جاودان 9551
شیمی عمومی1 مورتیمر، چارلز ‏540 نشر علوم دانشگاهی 9147
شیمی عمومی (1) میرشکرائی ، احمد، 1329‏-‏ ‏1 ‏ش ‏939 ‏م ‏540 دانشگاه پیام نور 13585
شیمی عمومی 1 مک موری ، جان ‏21/‏540 علوم دانشگاهی 14450
شیمی کنکور افصحی محمد ‏7/‏540 جشنواره هنر 10544
شیمی کنکور افصحی محمد ‏7/‏540 جشنواره هنر 10544
شیمی کنکور: پیش دانشگاهی 2و1 دانش ثانی ، احمد، 1334‏-‏ ‏1385 ‏ش241د ‏76/‏540 شبقره : قلم علم 10014
شیمی کنکور (سال دوم ، سوم و پیش دانشگاهی ) احمدی ، افشین ، 1353‏-‏ ‏1386 ‏ش284الف ‏76/‏540 گاج 9978
شیمی گرما خضرایی کیا، نسترن ‏36/‏541 محراب قلم 9464
شیمی معدنی ‏-‏ آلی عابدینی ، منصور، 1314‏-‏ ‏1371 ‏ش ‏132 ‏ع ‏546 علوی 8055
شیمی وآزمایشگاه [2]سال دوم آموزش متوسطه (رشته های علوم تجربی ‏-‏ریاضی وفیزیک ) احمدی ، نجفعلی ‏م ‏284 ‏الف ‏7/‏540 گل واژه 13523
شیمی و آزمایشگاه 3 کشاورز، حسین علی ، 1350‏-‏ ‏م ‏562 ‏ک ‏7/‏540 گل واژه 12643
شیمی و آزمایشگاه 3 کشاورز، حسین علی ، 1350‏-‏ ‏م ‏562 ‏ک ‏7/‏540 گل واژه 13126
طراحان آموزش مفاهیم در ایستگاه یادگیری شیمی 2و آزمایشگاه سال دوم ریاضی و تجربی محمدی ، کامران ، 1351‏-‏ ‏76/‏540 موسسه فرهنگی آیندگان 1000نکته 9446
طراحان : آموزش مفاهیم در ایستگاه یادگیری شیمی پیش دانشگاهی 1و 2 محمدی ، کامران ‏ط352م ‏76/‏540 موسسه فرهنگی آیندگان ، 1000نکته 10009
طراحان : آموزش مفاهیم در ایستگاه یادگیری شیمی سال دوم و سوم دبیرستان بیدخوری ، حسین ، 1352‏-‏ ‏ط ‏926 ‏ب ‏7/‏540 موسسه فرهنگی آیندگان 10015
طراحان :تفکری جدیددرآموزش مفاهیم به شیوه طراحان آموزش مفاهیم درایستگاه یادگیری شی بیدخوری ، حسین ، 1352‏-‏ ‏ط ‏926 ‏ب ‏7/‏540 موسسه فرهنگی آیندگان 10015
فرایندهای شیمیایی دانش ثانی ، احمد، 1334‏-‏ ‏1385 ‏ش241د ‏76/‏540 شبقره : قلم علم 10014
فیزیک نوربرای دانش آموزان دوره متوسطه داود علی بخشی ‏8/‏540 محراب قلم 7182
کتاب شیمی آلی شامل : شیمی آلی 1، شیمی 2، شیمی 3، کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی ... نیک پسند، محمد، 1359‏-‏ ‏547 ندای سبز شمال 8604
کتاب کار دانش آموز شیمی اول متوسطه فیضی ، شهلا، 1340‏-‏ ‏ک ‏976 ‏ف ‏76/‏540 سنجش روز، رجاء 9975
کتاب کار شیمی 1 سال اول دبیرستان محمد، حسن ، 1344‏-‏ ‏ک ‏338 ‏م ‏7/‏540 مرآت دانش 9976
کتاب کار شیمی (3) ‏-‏ سال سوم دبیرستان احمدی ، افشین ، 1353‏-‏ ‏ش ‏284 ‏الف ‏76/‏540 انتشارات بین المللی گاج 9989
کتاب کار و راهنمای مطالعه دانش آموز صادقی ، محبوبه ، 1352‏-‏ ‏7/‏/‏540 فاطمی 9552
کتاب کار و راهنمای مطالعه دانش آموز شیمی 1: شیمی برای زندگی ... صادقی ، محبوبه ، 1352‏-‏ ‏ش ‏196 ‏ص ‏76/‏540 فاطمی 12484
کتاب کاروراهنمای مطالعه دانش آموزشیمی 2وآزمایشگاه (ساختار،واکنش پذیری ورابطه ای میان آنها)سال دوم دبیرستا صادقی ، محبوبه ، 1352‏-‏ ‏7/‏/‏540 فاطمی 9552
کتاب همراه علوی : شیمی با پاسخ تشریحی ‏683 ‏هـ ‏76/‏540 علوی فرهیخته 14479
کتاب همراه علوی : شیمی با پاسخ تشریحی بنی فر جواد ‏683 ‏هـ ‏76/‏540 علوی فرهیخته 9549
الکتروشیمی : علم و تکنولوژی افشانی ، پریچهر ‏الف ‏649 ‏الف ‏37/‏541 محراب قلم 9797
مادام کوری تورن ، آلیس ، 1910‏-‏ م . ‏تس/ ‏824 ‏ک ‏92/‏540 خانه کتاب ، مروارید 14065
مبتکران : پرسش های چهارگزینه ای شیمی ( 2) با پاسخهای واقعا تشریحی بازرگانی ، بهمن ، 1349‏-‏ ‏76/‏540 مبتکران 9553
مجموعه تستهای طبقه بندی شده قلم چی ‏1383 ‏282 ‏م ‏76/‏540 کانون فرهنگی آموزش 13742
مجموعه تستهای طبقه بندی شده قلم چی ‏282 ‏م ‏76/‏540 کانون فرهنگی آموزش 14472
مجموعه جامع تست شیمی (2) بازرگانی ، بهمن ، 1349‏-‏ ‏پ ‏213 ‏ب ‏76/‏540 مبتکران 14029
مجموعه جامع تست شیمی (2) بازرگانی ، بهمن ، 1349‏-‏ ‏76/‏540 مبتکران 9553
مجموعه سوالات امتحانی طبقه بندی شده شیمی (1) دوره ی پیش دانشگاهی کشاورز، حسین علی ، 1350‏-‏ ‏م562ک ‏76/‏540 گل واژه 10018
مجموعه سوالات امتحانی طبقه بندی شده شیمی (1) دوره ی پیش دانشگاهی کشاورز، حسین علی ، 1350‏-‏ ‏م562ک ‏76/‏540 گل واژه 13484
مجموعه سوالات امتحانی طبقه بندی شده شیمی (2) سال دوم آموزش متوسطه نتاج ، اکبرابراهیم ‏76/‏/‏540 گل واژه 9561
مجموعه سوالات امتحانی طبقه بندی شده شیمی (2) سال دوم متوسطه نتاج ، اکبرابراهیم ‏76/‏/‏540 گل واژه 9561
مجموعه طبقه بندی شده آموزش شیمی (1) سال اول دبیرستان : آموزش کامل ‏282 ‏م ‏76/‏540 کانون فرهنگی آموزش 14472
مجموعه طبقه بندی شده آموزش شیمی (2) سال دوم دبیرستان ویرایش جدید: آموزش کامل مطالب درسی ‏76/‏540 کانون فرهنگی آموزش 9459
مجموعه طبقه بندی شده شیمی پیش دانشگاهی ( 1و 2) ‏1386 ‏پ/ ‏282م ‏76/‏540 کانون فرهنگی آموزش 12486
مجموعه طبقه بندی شده شیمی پیش دانشگاهی برگزیده نکات مهم درسی کنکورهای ‏1386 ‏پ/ ‏282م ‏76/‏540 کانون فرهنگی آموزش 12486
مجموعه طبقه بندی شده شیمی پیش دانشگاهی برگزیده ی نکات مهم درسی 800 پرسش چهارگزینه ای انوشه ، محمدحسین ، 1339‏-‏ ‏76/‏540 کانون فرهنگی آموزش 9556
مجموعه طبقه بندی شده شیمی پیش دانشگاهی برگزیده ی نکات مهمم درسی انوشه ، محمدحسین ، 1339‏-‏ ‏76/‏540 کانون فرهنگی آموزش 9556
مجموعه طبقه بندی شده شیمی پیش دانشگاهی کنکورهای سراسری و آزاد همراه با ‏1383 ‏282 ‏م ‏76/‏540 کانون فرهنگی آموزش 13742
مجموعه کتابهای تست میکروطبقه بندی شیمی پیش دانشگاهی (1و2)مطابق باآخرین تغییرات کت احمدی ، افشین ، 1353‏-‏ ‏ش ‏284 ‏الف ‏7/‏540 گاج 9973
مجموعه کتابهای تست میکروطبقه بندی شیمی پیش دانشگاهی (1و2)مطابق باآخرین تغییرات کت احمدی ، افشین ، 1353‏-‏ ‏ش ‏284 ‏الف ‏7/‏540 گاج 10012
مجموعه کتاب های طبقه بندی شده شیمی [1] شیمی برای زندگی سال اول مدقالچی ، مراد ‏م ‏419 ‏م ‏7/‏540 گل واژه 13058
مجموعه کتاب های طبقه بندی شده شیمی [2] دوره ی پیش دانشگاهی کشاورز، حسین علی ، 1350‏-‏ ‏م ‏562 ‏ک ‏7/‏540 گل واژه 13487
مجموعه کتاب های طبقه بندی شده شیمی [3] و آزمایشگاه سال سوم آموزش کشاورز، حسین علی ، 1350‏-‏ ‏م ‏562 ‏ک ‏7/‏540 گل واژه 12643
مجموعه کتاب های طبقه بندی شده شیمی [3] و آزمایشگاه سال سوم آموزش کشاورز، حسین علی ، 1350‏-‏ ‏م ‏562 ‏ک ‏7/‏540 گل واژه 13126
مجموعه کتابهای طبقه بندی شده شیمی و آزمایشگاه [2] سال دوم آموزش متوسطه احمدی ، نجفعلی ‏م ‏284 ‏الف ‏7/‏540 گل واژه 13523
مجموعه کتابهای طبقه بندی شده گل واژه : شیمی 1شیمی برای زندگی ... مدقالچی ، مراد ‏م ‏419 ‏م ‏7/‏540 گل واژه 13058
مجموعه ی طبقه بندی شده آموزش شیمی (3) سال سوم دبیرستان ‏76/‏540 کانون فرهنگی آموزش 11140
مجموعه ی طبقه بندی شده شیمی (1) سال اول دبیرستان : شامل 500[پانصد] ‏/‎ ‏282م ‏76/‏540 کانون فرهنگی آموزش 13586
مجموعه ی طبقه بندی شده شیمی پیش دانشگاهی : برگزیده ی نکات مهم درسی ... ‏پ/ ‏282 ‏م ‏76/‏540 کانون فرهنگی آموزش 9431
منابع کنکور معرفی شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور ‏1387 ‏991 ‏ش ‏7/‏540 مدرسه 10028
واکنش های شیمیایی و استوکیومتری ‏234و ‏3/‏541 محراب قلم 9465
همراه علوی : شیمی ‏683 ‏هـ ‏76/‏540 علوی فرهیخته 14479

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۰۸/۱۹
مسجد جامع امام حسین(ع)

شیمی

کتابخانه

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی