مسجد جامع امام حسین(ع) شهر اندیشه

لیست موضوعی کتابخانه
پنجشنبه, ۲۰ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۳۶ ق.ظ

قانون

لیست کتابهای مربوط به  قانون

فهرست الفبایی کتب مربوطه

عنوان سرشناسه شماره رده بندی ناشر کد عنوان
آری نه تحریم ‏آ865م ‏55023/‏342 خط سوم 6469
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شمس الدینی، سعید ،1344- ‏55023/‏342 نقش گستران بهار 14448
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شمس الدینی ، سعید1344- ‏55023/‏342 نقش گستران بهار 14835
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعد از اصلاحات ایران . قوانین و احکام ‏1384 ‏ص966الف ‏55/‏342 استادی 13805
آشنایی با نظام جمهوری اسلامی نظرپور، مهدی ، 1344‏-‏ ‏1384 ‏آ498ن ‏55023/‏342 تحسین 13431
آشنایی با نظام جمهوری اسلامی نظرپور، مهدی ، 1344‏-‏ ‏1384 ‏آ498ن ‏55023/‏342 تحسین 14103
آشنایی با نظام جمهوری اسلامی ایران نظرپور، مهدی ‏55023/‏342 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، نمایندگی ولی فقیه ، پژوهشکده تحقیقات اسلامی ، انتشارات زمزم هدایت 6572
آشنایی با نظام جمهوری اسلامی ایران نظرپور، مهدی ، 1344‏-‏ ‏1384 ‏آ498ن ‏55023/‏342 تحسین 13431
آشنایی با نظام جمهوری اسلامی ایران نظرپور، مهدی ، 1344‏-‏ ‏1384 ‏آ498ن ‏55023/‏342 تحسین 14103
آموزش جامع قوانین ومقررات راهنمایی و رانندگی معاونت راهنمایی ورانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ‏944‏550/‏343 شرکت ناجی 14033
آموزش حقوق برای دختران معظمی ، شهلا، 1326‏-‏ ‏550134/‏/‏346 دانشگاه الزهرا(س ) ، ریاست جمهوری ، مرکز امور مشارکت زنان 9130
آیین تنظیم قراردادها به انضمام نمونه قراردادها و شرایط عمومی پیمان کشاورز، بهمن ، 1323‏-‏ ‏آ ‏562 ‏ک ‏5502/‏346 کشاورز 14340
آیین دادرسی کیفری 1و 2 مدنی ، جلال الدین ، 1316‏-‏ ‏آ ‏421 ‏م ‏5505/‏345 پایدار 12965
آیین دادرسی کیفری 1و 2از وقوع جرم تا اجرای حکم .. مدنی ، جلال الدین ، 1316‏-‏ ‏آ ‏421 ‏م ‏5505/‏345 پایدار 12965
آیین نامه راهنمایی و رانندگی ایران . قوانین و احکام ‏آ966الف ‏994‏550/‏343 تاویل 9939
اصلاحات در سازمان ملل متحد موسی زاده ، رضا، 1339‏-‏ ‏23/‏341 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک 7815
اصول قراردادها و تعهدات قاسم زاده ، مرتضی ، 1339‏-‏ ‏ح185ق ‏5502/‏346 دادگستر 13906
افشاء اسرار بیماران عباسی ، محمود، 1342‏-‏ ‏041/‏/‏344 حقوقی 1565
ایران . قوانین و احکام ‏55052/‏343 کمالان 831
ایران . قوانین و احکام ‏55068/‏342 کمالان 1566
ایران . قوانین و احکام ‏55064/‏342 ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور 3315
ایران . قوانین و احکام جعفری لنگرودی ، محمدجعفر، 1302‏-‏ ‏5503/‏349 کتابخانه گنج دانش 5892
ایران . قوانین و احکام جعفری لنگرودی ، محمدجعفر، 1302‏-‏ ‏5503/‏349 کتابخانه گنج دانش 5986
ایران . قوانین و احکام ‏5507/‏342 ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات 7940
ایران .قوانین واحکام معتمد نژاد ،کاظم، 1313- ‏55082/‏343 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی 14417
ایران،قوانین واحکام شمس الدینی، سعید ،1344- ‏55023/‏342 نقش گستران بهار 14448
بررسی تحلیلی و تطبیقی جرایم قذف ، افترا و توهین رضوانی ، صادق ، 1340‏-‏ ‏ب587و ‏5505/‏345 6099
بررسی و تحلیل قتل عمد و مجازات آن در اسلام ذاکری ، حجت الله ‏ب18ذ ‏55/‏345 6222
پرسش و پاسخ در زمینه روابط کار الهیان ، محمدجواد، 1328‏-‏ ‏م ‏752 ‏الف ‏5501/‏344 موسسه کار و تامین اجتماعی 14302
پرونده تاریخ : دادرسی بزرگ : سرنوشت بیست و یک جنایتکار نازی (نورنبرگ ، نوامبر 1945‏-‏ اکتبر سورل ، لوئی ‏69/‏341 فرس 8420
پژوهشنامه سازمان های بین المللی ، شماره دوم موسویان ، حسین ، 1336‏-‏ ‏پ ‏842 ‏م ‏2/‏341 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک 10446
پژوهشنامه سازمان های بین المللی ، شماره دوم موسویان ، حسین ، 1336‏-‏ ‏پ ‏842 ‏م ‏2/‏341 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک 10446
پژوهشنامه سازمان های بین المللی ، شماره سوم موسویان ، حسین ، 1336‏-‏ ‏پ ‏842 ‏م ‏2/‏341 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک 10445
پژوهشنامه سازمان های بین المللی ، شماره سوم موسویان ، حسین ، 1336‏-‏ ‏پ ‏842 ‏م ‏2/‏341 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک 10445
تاملی در اصول کلی نظام حقوق و آزادی های مردم در قانون اساسی جمهوری توحیدی ، احمدرضا، 1356‏-‏ ‏792 ‏ت ‏024‏55/‏342 نشر معارف 5064
تاملی در اصول کلی نظام ، حقوق و آزادی های مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توحیدی ، احمدرضا، 1356‏-‏ ‏55024/‏342 6507
تعالی حقوق دادسرای انقلاب اسلامی ‏06/‏342 [بی جا] 14344
جرایم علیه اشخاص (صدمات جسمانی ) صادقی ، محمدهادی ، 1337‏-‏ ‏196 ‏ص ‏025‏55/‏345 میزان 14258
جرایم مطبوعاتی مرتضوی ، سعید، 1333‏-‏ ‏ج446م ‏998‏550/‏343 انتشارات امیرکبیر، شرکت چاپ و نشر بین الملل 14169
چپاول دانش و طبیعت شیوا، واندانا ‏چ993ش ‏758/‏341 8060
حقوق اداری طباطبائی موتمنی ، منوچهر، 1303‏-‏ ‏ح418ط ‏066‏55/‏342 دانشگاه تهران 14283
حقوق اساسی 1(رشته حقوق ) خسروی ، حسن ، 1356‏-‏ ‏ح ‏551 ‏خ ‏342 دانشگاه پیام نور 13000
حقوق اساسی : آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بعد از اصلاحات ایران . قوانین و احکام ‏1384 ‏ص966الف ‏55/‏342 استادی 13805
حقوق اساسی و تحولات سیاسی وفادار، علی ‏55/‏/‏342 شروین 7859
حقوق اساسی و نهادهای سیاسی قاضی ، ابوالفضل ، 1310‏-‏ 1377. ‏ح ‏243 ‏ق ‏342 دانشگاه تهران 14256
حقوق بازرگانی بین المللی طارم سری ، مسعود، 1329‏-‏ ‏ح ‏124 ‏ط ‏07/‏346 شرکت چاپ و نشر بازرگانی 12968
حقوق بازرگانی (رشته های علوم اجتماعی و حسابداری ) ثابت سعیدی ، ارسلان ، 1318‏-‏ ‏ح ‏18 ‏ث ‏5507/‏346 دانشگاه پیام نور 13354
حقوق بانکی مسعودی ، علیرضا، 1350‏-‏ ‏553 ‏م ‏082‏55/‏346 پیشبرد 13345
حقوق بین الملل سازمانهای بین المللی قائم مقام فراهانی ، عبدالمجید، 1313‏-‏ ‏2/‏/‏341 نشر دادگستر 9132
حقوق بین الملل عمومی ضیائی بیگدلی ، محمدرضا، ‏-‏ 1321 ‏341 کتابخانه گنج دانش 6012
حقوق بین الملل عمومی ضیائی بیگدلی ، محمدرضا، 1321‏-‏ ‏ح ‏84 ‏ض ‏341 گنج دانش 14215
حقوق بین الملل عمومی1و2 موسی زاده ، رضا، 1339‏-‏ ‏341 وزارت امور خارجه ، مرکز چاپ و انتشارات 9131
حقوق بین الملل کیفری : گزیده مقالات 1 اردبیلی ، محمدعلی ، 1326‏-‏ ‏ح ‏378 ‏الف ‏01/‏345 میزان 13093
حقوق تبلیغات بازرگانی معتمد نژاد ،کاظم، 1313- ‏55082/‏343 وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی 14417
حقوق جزای اختصاصی (1) : جرایم علیه اشخاص (صدمات جسمانی ) صادقی ، محمدهادی ، 1337‏-‏ ‏196 ‏ص ‏025‏55/‏345 میزان 14258
حقوق جزای عمومی ولیدی ، صالح ، 1315‏-‏ ‏55/‏345 سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت ) 8613
حقوق جزای عمومی اردبیلی ، محمدعلی ، 1326‏-‏ ‏ح ‏378 ‏الف ‏55/‏345 میزان 14234
حقوق عمومی .. حائری اصفهانی ، شهاب ، 1363‏-‏ ‏م ‏257 ‏ح ‏076/‏342 خرسندی 6808
حقوق کیفری بین المللی شریعت باقری ، محمدجواد ‏ح438ش ‏341 جنگل 13082
حقوق مدنی : اصول قراردادها و تعهدات ، نظری و کاربردی قاسم زاده ، مرتضی ، 1339‏-‏ ‏ح185ق ‏5502/‏346 دادگستر 13906
حقوق مدنی ، الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد قاسم زاده ، مرتضی ، 1339‏-‏ ‏ح ‏185 ‏ق ‏55/‏346 میزان 13107
حقوق مردم، وظایف مسئولان( درآینه اندیشه و عمل امام خمینی(س)) میر شکاری اصغر ‏340 معاونت فرهنگی ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی (س) 13709
حقوق ملت در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران عصمتی ، حمید، 1356‏-‏ ‏ح ‏657 ‏ع ‏5508/‏342 مرکز اسناد انقلاب اسلامی 1456
دولت توانا ستاد علمی فرهنگی بصیرت ‏5507/‏342 تسنیم اندیشه 5498
راهنما و شرح مبحث دهم مقررات ملی ساختمان : طرح و اجرای ساختمان های فولادی پروینی ، مهدی ، 1360‏-‏ ‏416‏پ‏7869‏550/‏343 سیمای دانش 14768
راهنمای دیپلماتیک فلت هام ، رالف جورج ‏33/‏341 وزارت امور خارجه ، موسسه چاپ و انتشارات 6492
رویه قضائی مدنی ، جلال الدین ‏0955/‏/‏340 جلال الدین مدنی 5793
الزام ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد قاسم زاده ، مرتضی ، 1339‏-‏ ‏ح ‏185 ‏ق ‏55/‏346 میزان 13107
سازمانهای بین المللی موسی زاده ، رضا، 1339‏-‏ ‏2/‏/‏341 نشر میزان 7836
سازمانهای بین المللی قائم مقام فراهانی ، عبدالمجید، 1313‏-‏ ‏2/‏/‏341 نشر دادگستر 9132
سازمانهای بین المللی آقائی ، داوود، 1333‏-‏ ‏س ‏661 ‏آ ‏2/‏341 نسل نیکان 10372
سازمان های بین المللی و منطقه ای جمالی ، حسین ‏س612ج ‏2/‏341 زمزم هدایت 10168
سازمان های بین المللی و منطقه ای جمالی ، حسین ‏س612ج ‏2/‏341 زمزم هدایت 10373
سازمان های بین المللی و منطقه ای جمالی ، حسین ‏س612ج ‏2/‏341 زمزم هدایت 12621
سبک زندگی اسلامی (1) ‏115/‏340 موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت 845
شرح وظایف و دستورالعمل ناظرین در ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی ‏413 ‏ش ‏5507/‏342 شورای نگهبان . اداره کل نظارت و امور استان ها 10303
شورای نگهبان در کلام ولایت ‏746 ‏خ ‏5505/‏342 دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قم 10406
طرح و اجرای ساختمان های فولادی پروینی ، مهدی ، 1360‏-‏ ‏416‏پ‏7869‏550/‏343 سیمای دانش 14768
الفارق : دائره المعارف عمومی حقوق جعفری لنگرودی ، محمدجعفر، 1302‏-‏ ‏5503/‏349 کتابخانه گنج دانش 5892
الفارق : دائره المعارف عمومی حقوق جعفری لنگرودی ، محمدجعفر، 1302‏-‏ ‏5503/‏349 کتابخانه گنج دانش 5986
فلسفه حقوق دانش پژوه ، مصطفی ، 1335‏-‏ ‏1/‏340 موسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره )، مرکز انتشارات 9267
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایران . قانون اساسی (جمهوری اسلامی ) ‏ح 966الف ‏55023/‏/‏342 گنج دانش 823
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ‏55023/‏342 12114
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : قانون اساسی مصوب 1358، اصلاحات و ایران . قانون اساسی (جمهوری اسلامی ) ‏966 ‏الف ‏023‏55/‏342 دوران 14294
قانون امور گمرکی و "آئین نامه اجرایی آن " ایران . قوانین و احکام ‏1384 ‏ب966الف ‏056‏55/‏343 موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، شرکت چاپ و نشر بازرگانی 14649
قانون امور گمرکی و "آئین نامه اجرایی آن " با آخرین اصلاحات ایران . قوانین و احکام ‏1384 ‏ب966الف ‏056‏55/‏343 موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، شرکت چاپ و نشر بازرگانی 14649
قانون تجارت با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با مواد 21الی 93قانون ایران . قوانین و احکام ‏م ‏966 ‏الف ‏5507/‏346 دیدار 13339
قانون تجارت با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با مواد 21الی 93قانون تجارت ... ایران . قوانین و احکام ‏5507/‏346 دیدار 7252
قانون تجارت ، قانون چک ... ایران . قوانین و احکام ‏م ‏966 ‏الف ‏5507/‏346 دیدار 13339
قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ایران . قوانین و احکام ‏1377 ‏ق966الف ‏5509/‏342 مجلس شورای اسلامی ، اداره کل فرهنگی و روابط عمومی ، اداره تبلیغات و انتشا 10426
قانون شاخص سلامت رفتار ‏115/‏340 موسسه فرهنگی هنری قدر ولایت 845
قانون کار و قانون تامین اجتماعی بانضمام آئین نامه ها و تصویبنامه های ایران . قوانین و احکام ‏ق ‏965 ‏الف ‏5501/‏344 خورشید 5040
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366بااصلاحات مصوب 7/2/1371و 11/1380 /27با آخرین ‏55052/‏343 کمالان 831
قانون مجازات اسلامی ایران . قوانین و احکام ‏م ‏966 ‏الف ‏55/‏345 دیدار 14293
قانون مدنی با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات همراه با قانون مسئولیت مدنی ایران . قوانین و احکام ‏55/‏/‏347 نشر دیدار 824
قواعد فقه سیاسی عمید زنجانی ، عباسعلی ، 1316‏-‏ ‏55023/‏/‏342 امیرکبیر 8972
قوانین چک ، سفته ، برات : قانون جدید صدور چک مصوب 1382/6/2با آخرین ایران . قوانین و احکام ‏1385 ‏م966الف ‏096‏55/‏346 دیدار 13340
کاخ شیشه ای سیاست والدهایم ، کورت ، 1918‏-‏ ‏2324/‏/‏341 اطلاعات 7816
کلیات حقوق بین الملل عمومی موسی زاده ، رضا، 1339‏-‏ ‏341 وزارت امور خارجه ، مرکز چاپ و انتشارات 9131
ماهیت حق موسویان ، ابوالفضل ، 1334‏-‏ ‏م ‏842 ‏م ‏340 موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )، موسسه چاپ و نشر عروج 8041
ماهیت سازمان ملل رحمانی ، شمس الدین ، 1324‏-‏ ‏23013/‏/‏341 محراب قلم 7755
متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایران . قوانین و احکام ‏م ‏965 ‏الف ‏55/‏342 حزب جمهوری اسلامی 9830
مجموعه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی ایران . قوانین و احکام ‏م966الف ‏5503/‏347 ریاست جمهوری . معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور 1590
مجموعه آزمونهای چهارگزینه ای مقدمه علم حقوق بخشی زاده ، یوسف ، 1364‏-‏ ‏1387 ‏م ‏125 ‏ک ‏340 خرسندی 6815
مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد حقوق عمومی سراسری و آزاد 1376الی 1387 حائری اصفهانی ، شهاب ، 1363‏-‏ ‏م ‏257 ‏ح ‏076/‏342 خرسندی 6808
مجموعه آزمونهای کارشناسی ارشد حقوق عمومی شامل آزمونهای : دانشگاه های .. حائری اصفهانی ، شهاب ، 1363‏-‏ ‏م ‏257 ‏ح ‏076/‏342 خرسندی 6808
مجموعه پرسش و پاسخ در زمینه روابط کار الهیان ، محمدجواد، 1328‏-‏ ‏م ‏752 ‏الف ‏5501/‏344 موسسه کار و تامین اجتماعی 14302
مجموعه قوانین استخدامی و اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات مشتمل بر قانون استخدامی کشور ‏-‏ ‏55068/‏342 کمالان 1566
مجموعه قوانین با آخرین اصلاحات 1378قانون مدنی همراه با قانون مشمولیت مدنی ایران . قوانین و احکام ‏55/‏/‏347 نشر دیدار 824
مجموعه قوانین ، با آخرین اصلاحات 1379: قانون تجارت همراه با قانون چک ... ایران . قوانین و احکام ‏م ‏966 ‏الف ‏5507/‏346 دیدار 13339
مجموعه قوانین ، با آخرین اصلاحات 1384قانون تجارت همراه با ... ایران . قوانین و احکام ‏5507/‏346 دیدار 7252
مجموعه قوانین ، با آخرین اصلاحات 1390: قانون اساسی ... ایران . قانون اساسی (جمهوری اسلامی ) ‏966 ‏الف ‏023‏55/‏342 دوران 14294
مجموعه قوانین ،باآخرین اصلاحات :قانون مجازات اسلامی ،حدودقصاص ‏-‏دیات ‏-‏تعزیرات ایران . قوانین و احکام ‏م ‏966 ‏الف ‏55/‏345 دیدار 14293
مجموعه قوانین و مقررات انتخابات مجلس شورای اسلامی مشتمل بر قانون انتخابات مجلس شورای ‏5507/‏342 ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات 7940
مجموعه قوانین و مقررات اوقاف مشتمل بر قوانین و مقررات ... ‏55064/‏342 ریاست جمهوری ، معاونت پژوهش ، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور 3315
مجموعه قوانین و مقررات دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومی با آخرین ایران . قوانین و احکام ‏965 ‏الف ‏034‏55/‏343 کیومرث 13346
مسئولیت مدنی قاسم زاده ، مرتضی ، 1339‏-‏ ‏ح ‏185 ‏ق ‏55/‏346 میزان 13107
مقدمه علم حقوق بخشی زاده ، یوسف ، 1364‏-‏ ‏1387 ‏م ‏125 ‏ک ‏340 خرسندی 6815
مقدمه علم حقوق کاتوزیان ، ناصر، 1306‏-‏ ‏340 انتشار 7528
مقدمه علم حقوق حیاتی ، علی عباس ، 1353‏-‏ ‏م ‏934 ‏ح ‏340 میزان 13002
مقدمه علم حقوق کاتوزیان ، ناصر، 1306‏-‏ ‏1377 ‏م ‏125 ‏ک ‏340 شرکت سهامی انتشار 14242
مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران کاتوزیان ، ناصر، 1306‏-‏ ‏340 انتشار 7528
مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران کاتوزیان ، ناصر، 1306‏-‏ ‏340 شرکت سهامی انتشار 9268
مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران کاتوزیان ، ناصر، ‏-‏ 1306 ‏340 11383
مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران کاتوزیان ، ناصر، 1306‏-‏ ‏1377 ‏م ‏125 ‏ک ‏340 شرکت سهامی انتشار 14242
نحو فقه جدید بنا، جمال ‏ن338م ‏013/‏346 دارالفکر الاسلامی 1937
نگاه کاربردی به قانون محاسبات عمومی کشور روح الهی ، محمدعلی ، 1350‏-‏ ‏778 ‏ر ‏034‏55/‏343 مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران 14630
نگهبان ... ایران . قوانین و احکام ‏1385 ‏م966الف ‏096‏55/‏346 دیدار 13340
نگهبان آراء مرکز اسناد انقلاب اسلامی ‏ن ‏715 ‏ش ‏5505/‏342 مرکز اسناد انقلاب اسلامی 5497

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۵/۰۸/۲۰
مسجد جامع امام حسین(ع)

قانون

کتابخانه

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی